STENATA

SPORT APARTMENS

Политика за поверителност

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

"ДДМ ХОТЕЛС" ЕООД вписано в Търговския регистър към Агенция по вписвания с ЕИК 207428322 е администратор на лични данни (АЛД) по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и други приложими актове на Европейския съюз и на Република България.

Като такъв той се отнася изключително отговорно към неприкосновеността на личния живот на физическите лица и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни в процеса на обработване във връзка със своята дейност.

Настоящото съобщение има за цел, в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД, да Ви информира за извършваните от "ДДМ ХОТЕЛС" ЕООД като АЛД дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните.


Какви лични данни събираме, с какви цели и на какво правно основание ги обработваме?

Като АЛД "ДДМ ХОТЕЛС" ЕООД събира личниданниза конкретни, точно определениотзакона целиигиобработва законосъобразно и добросъвестно.
В изпълнение на своите дейности, АЛД обработва личниданнина физическилица за следните цели:
- За целите на законния му (легитимен) интерес;
- Изпълнение на задължения по договор или за предприемане на стъпки по искане на клиента преди сключването на договор;
- Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо дружеството;
- Изрично получено съгласие от Вас като клиент;

Основанията, които ни дават право да обработваме Вашите данни са подробно описанивЗакона за туризма, Закона за гражданската регистрация (задължителната хотелска регистрация в мястото, вкоето ще отседнете), Закона за електронния документи електронните удостоверителни услуги (при разплащане чрез ПОС терминали) и други относими нормативни актове.

В изпълнение на своите дейности, дружеството обработва лични даннина физически лица за изпълнение на договорите, които сключва. Във връзка с тяхното изпълнение, администраторът на данни събира и обработва лични данни на физически лица, ограничени до необходимото, достатъчни за точното изпълнение на задълженията по съответния договор. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица, само когато това е посочено в специален закон.

 
Когато обработваме лични данни въз основа на съгласие на субекта, данните се обработватсамо ако лицата свободно, конкретно, информирано инедвусмислено са изразилисвоето съгласие за обработването.

В обектите нисе осъществява видеонаблюдение с целзащита, упражняване илизапазване на законовите права, неприкосновеността, безопасността илисобствеността на администратора, неговите служителии/иликонтрагенти, както иза обезпечаване безопасността, неприкосновеността исигурността на гостите на хотела ичленовете на обществото. Записиотвидеонаблюдението се съхраняватза срокотединмесец. Достъпдо данните иматопределенислужителиврамките на изпълняваните оттях служебнизадължения. Целта на събирането на личниданние идентифициране на физическилица, с целконтролна достъпа.
"ДДМ ХОТЕЛС" ЕООД обработва данните Висамо за целите, за които са събрани, ине гиизползва за другицели. Тезицелиса изцяло свързанис използването на туристическиуслугипредлаганиотдружеството.

Като АЛД "ДДМ ХОТЕЛС" ЕООД съхранява Вашите личниданнина хартиениитехническиносителииприлага необходимите техническииорганизационнимерки, за да гарантира подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу неправомерендостъп, случайна загуба, унищожаване илиповреждане.


Споредцелите се събиратразличнивидове личниданни:

1. За заявяване илипотвърждаване на резервация, "ДДМ ХОТЕЛС" ЕООД събира следните видове данни:
- Прирезервация, чрезуеб сайт– Име ифамилия на лицето за контакт; e-mail адрес на лицето за контакт;
- Прирезервация по телефон– телефонза обратна връзка иe-mail адрес за потвърждение на резервацията; Име ифамилия на лицето за контакт.

Тезиданнисе съхраняватдо реализиране на резервацията. Следтова данните се унищожаватитяхното последващо обработване е невъзможно.

2. Принастаняването на гости, като администратор обработваме исъхраняваме следните данни:
- ЕГН/ ЛНЧ;
- Име на лицето (данните се изписватсъгласно националния документ);
- Дата на раждане;
- Пол;
- Гражданство;
- Номер на лична карта/валиденнационалендокументза идентичност;
- Държава, издала националния документ.

На основание чл.116, ал.2 отЗакона за туризма, данните въвводения регистър за настанените туристисе съхраняватза периодотпеткалендарнигодини.

3. За реализиране на корпоративниилиличнисъбития отАЛДсе обработватисъхраняватследните данни:
- Две имена на лицето-организатор на събитието. Прикорпоративнисъбития – лице за контакт, посочено отюридическото лице, организатор на събитието;
- E-mail адрес ителефонза връзка на лицето за контакт.

Тезиданнисе съхраняватза периоддо трикалендарнигодиниследреализиране на събитието.
02/11/2023, 16:51 Политика за поверителност - Стената https://stenata.bg/privacy-policy/ 5/7


Предаване на личните даннина държава извънЕС илина международна организация?

Дружеството не предоставя личниданнина третилица извънЕС илина международна организация, безпредварително да получиВашето съгласие.
Колко дълго съхраняваме личните Виданни?

Като АЛД "ДДМ ХОТЕЛС" ЕООД ООДсъхранява Вашите личниданниза срокне по-дълъготизискванията на приложимото законодателство за съответния предвиденсрок.


Каквиса Вашите права?

Като АЛД сме предприелимеркиза защита на личните Виданнивсъответствие с изискванията на Регламент2016/679, които са насоченикъм осигуряване правата на субектите, чиито личниданнисе обработват, а именно:
– Право на достъп;
– Право на коригиране на неточниилинепълниданни;
– Право на изтриване (правото да бъдешзабравен), ако са приложимиусловията на чл. 17 отРЕГЛАМЕНТ 2016/679;
– Право на ограничение на обработването;
– Право на преносимостна данните, ако са налице условията за преносимостпо чл. 20 отРЕГЛАМЕНТ 2016/679;
– Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 отРЕГЛАМЕНТ 2016/679.
– Право субектътна даннида не бъде обектна решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.


Какможете да приложите Вашите права?

Горе изложените права може да упражните като подадете писмено заявление (лично иличрезизрично упълномощено лице чрезнотариално заверено пълномощно) до администратора на личниданни(“СТЕНАТА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ” ООД), вкоето следва да посочите конкретно Вашето искане. Искането следва да бъде подписано иизпратено на адреса на АЛД. Заявлението може да бъде подадено ипо електроненпътпо реда на Закона за електронния документиелектронния подпис.


Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба до надзорния орган, като компетентниятза това органе Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. ЦветанЛазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ВиданничрезАЛД(получатели, включително извънЕС имеждународниорганизации), можете да го направите на посочените данниза контактна дружеството илидиректно на Длъжностно лице по защита на даннитеMobirise Website Builder

STENATA SPORT APARTMENS
PAMPOROVO


Предлагаме Ви уникалната възможност от входната врата да се спуснете към зимните приключения на Пампорово.
Заповядайте!

За резервации:

Тел. +359 877 100 906, +359 885 100 906
Имейл: reservation.stenata@gmail.com

Местоположение:

Адрес: Студенец 2, 4703 Пампорово, България
GPS координати: 41.641860, 24.689932


© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ  |  STENATA SPORT APARTMENS  |  ИЗРАБОТКА ФИУЕБ